fruits & veggies > tomatoes

tomato on blue
tomato on blue
oil on canvas
3.5x3.5
2003